Přejít na obsah
Ikonka rodiče
rodiče
informace pro rodiče

Omluvení nepřítomnosti žáka

Docházka do školy

(výňatek ze školního řádu)

1) Povinností žáka je docházet do školy pravidelně a včas podle stanoveného rozvrhu hodin a zúčastňovat se vyučování všech povinných a volitelných předmětů, které si zvolil. Totéž platí o nepovinných předmětech, ke kterým se přihlásil. Zde je možné se odhlásit na konci klasifikačního období. Opakované a neodůvodněné pozdní příchody žáka nebo neúčast na zvoleném předmětu budou řešeny jako kázeňský přestupek.

2) Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování, požádá zákonný zástupce žáka třídního učitele předem o uvolnění z vyučování. Volno na jednotlivou vyučovací hodinu uděluje vyučující učitelna celý den třídní učitel, na delší dobu ředitel školy prostřednictvím třídního učitele. Pozdější omluva na předem známou nepřítomnost nebude akceptována a hodiny budou posuzovány jako neomluvené. Po opuštění budovy školy přebírají rodiče za bezpečnost žáka veškerou právní odpovědnost.

3) Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů, které nemohl předem předvídat, jsou rodiče žáka povinni tuto skutečnost oznámit ihned v první den nepřítomnosti žáka třídnímu učiteli.
Oznámení lze provést:
telefonicky: pro I. stupeň 736 503 576 sb., pro II. stupeň 734 283 639 sb.
e-mailem na adresu třídního učitele (jméno učitele.příjmení učitele (bez diakritiky)@uokome.cz) nebo písemně.

4) Zákonný zástupce žáka je do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka (§50 odst. 1 a § 67 odst. 1 školského zákona).
V den návratu do vyučování je žák povinen předložit bez vyzvání třídnímu učiteli žákovskou knížku s omluvenkou a uvedením důvodu nepřítomnosti. Pokud tak žák neučiní, nebo není-li omluvenka dostatečná, budou zameškané hodiny považovány za neomluvené. Důvody musí být uvedeny konkrétně, nestačí např. rodinné důvody. Třídní učitel omlouvá nepřítomnost na základě doložených důvodů.

5) Ředitel školy může uvolnit žáka z vyučování tělesné výchovy na základě vyjádření příslušného lékaře. Pokud jde o žáka se ZPS, je nutné vyjádření posudkového lékaře. Úlevy z tělesné výchovy jsou poskytovány rovněž na základě stanoviska lékaře. Stanovisko lékaře předává žák třídnímu učiteli v prvním týdnu školního roku, případně ihned po vzniku potřeby úlevy nebo uvolnění z Tv. Uvolnění žáci mohou opustit školu, pokud po Tv nenásleduje další vyučovací hodina. Jestliže hodinou Tv je zahajována výuka, pro uvolněné začíná výuka až další hodinu. V ostatních případech se uvolněný účastní hodin Tv.

6) Ředitel školy může povolit žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům s mimořádným nadáním na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení a na základě žádosti rodičů vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Individuální vzdělávací plán je možný i z jiných závažných důvodů.

7) O neomluvené i zvýšené omluvené nepřítomnosti informuje třídní učitel výchovného poradce, který tyto údaje vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost. Neomluvenou nepřítomnost do součtu 10 hodin řeší se zákonným zástupcem třídní učitel a výchovný poradce formou pohovoru, na který je zákonný zástupce pozván. Projedná důvod nepřítomnosti, způsob omlouvání a upozorní na povinnosti stanovené zákonem. O jednání provede zápis. Stejně postupuje třídní učitel i u „omluvených“ absencí v případě časté nepřítomnosti nasvědčující zanedbávání školní docházky i případné nevěrohodnosti důvodu omluvy.

8) Škola je povinna oznamovat orgánu sociálně-právní ochrany dětí skutečnosti nasvědčující tomu, že dochází k zanedbávání školní docházky, že dítě vede zahálčivý nebo nemravný způsob života, že rodiče neplní povinnosti z rodičovské odpovědnosti atd.

9) Při počtu neomluvených hodin nad 10 svolává ředitel školy na návrh výchovného poradce školní výchovnou komisi, v které dle závažnosti a charakteru nepřítomnosti žáka zasedá ředitel školy, zákonný zástupce, třídní učitel, výchovný poradce, metodik prevence, zástupce orgánu sociálně-právní ochrany dětí, popř. další odborníci. O jednání provede zápis výchovný poradce. Podklady a evidenci připravuje a provádí výchovný poradce.

10) V případě, že neomluvená nepřítomnost přesáhne 25 hodin, ředitel školy zašle bezodkladně oznámení o pokračujícím záškoláctví příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo pověřenému obecnímu úřadu.

Omluvení na předem známou absenci ve škole: https://uokome.cz/skola/formulare/