Přejít na obsah
Ikonka učitelé
učitelé
předměty - hodnocení - informace

Předměty – představení

Informace k jednotlivým předmětům

1. stupeň

Český jazyk

Český jazyk zahrnuje komunikační a slohovou výchovu, čtení a literární výchovu, psaní a jazykovou výchovu. Při výuce klademe důraz především na čtení s porozuměním, starší žáci jsou vedeni k samostatné práci s textem. Hodiny čtení v každém ročníku doplňujeme společnou četbou vybraných dětských knih. Čtenářskou gramotnost dětí podporujeme možností nákupu kvalitních dětských knih za zvýhodněné ceny prostřednictvím Klubu mladých čtenářů ALBATROS. Spolupracujeme s Městskou knihovnou v Ústí nad Orlicí a s Literárně dramatickým oddělením ZUŠ v Ústí nad Orlicí.

Matematika

Matematika je zaměřena na vytváření a automatizaci základních početních dovedností, na tvořivost, činnostní učení a na propojení získaných znalostí s praktickým životem. Ve výuce se dbá především na střídání vyučovacích metod vedoucích k rozvoji pamětného a logického myšlení. Žáci ve vyučování hledají, objevují a nalézají řešení, postupy, souvislosti.

Anglický jazyk

V anglickém jazyce již 2 roky vyučujeme podle nových učebnic z nakladatelství Cambridge – Kid´s box. Součástí je také interaktivní podoba učebnice a pracovního sešitu a poslechy namluvené rodilými mluvčími. Prostřednictvím zajímavých a různorodých metod vedeme žáky k osvojování správné výslovnosti, rozšiřování slovní zásoby, konverzaci, porozumění poslechu

Hudební výchova

Od 1. ročníku je naším cílem nadchnout žáky pro hudbu ve všech podobách.  Zpíváme z pestré palety písní lidových i umělých, hrajeme na rytmické nástroje, vyjadřujeme hudbu pohybem a posloucháme různé hudební žánry. Všichni žáci 1. stupně mohou navštěvovat pěvecký soubor Písnička. 

Prvouka

V prvouce děti poznávají svět kolem sebe, jak plyne čas, vyprávějí si o své rodině a o přírodě.

Vlastivěda

V hodinách Vlastivědy se žáci seznamují s dějinami naší země od pravěku po současnost. V zeměpisné části putujeme po České republice a seznamujeme se s našimi sousedy. Využíváme znalostí a zkušeností žáků z cestování po naší
vlasti. Zajímavou částí výuky jsou různé exkurze a výlety.

V roce 2021 jsme byli na akci Do lesa s lesníkem – Do lesa s lesníkem

Pracovní výchova

Žáci se učí pracovat s různými materiály a osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky. Žáci si ve vyučování vyzkouší také různé konstrukční činnosti, pěstitelské práce a výrobu drobného občerstvení.

Přírodověda

Děti se učí poznávat přírodní zákonitosti při aktivních a tvůrčích činnostech, ale i metodou pozorování. Získávají tak konkrétní představy o přírodních jevech. Učí se chápat souvislosti v přírodě. Důležitým cílem je, aby děti získaly k přírodě pozitivní vztah.

Tělesná výchova

V tělesné výchově rozvíjíme celkovou zdatnost a fyzickou kondici. Věnujeme se základům atletiky, gymnastiky, různým míčovým hrám. V zimě chodíme s dětmi bruslit, v létě organizujeme týdenní pobyt v přírodě, jednodenní pobyty v přírodě a pohybové přestávky venku. V každém ročníku probíhá plavecký výcvik. V prvním a druhém začínáme základní plaveckou výuku, od třetího do pátého ročníku navazuje zdokonalovací výuka.

Výtvarná výchova

Žáci rozvíjejí a uplatňují vlastní vnímání, myšlení, prožívání, představivost a fantazii.

Informatika, Osobnostně-sociální výchova

Více viz informace na II. st. níže.

.

2. stupeň

Český jazyk a literatura

Důraz klademe na kultivovaný projev, čtenářskou gramotnost, uplatnění nabytých znalostí v praxi – stylistika. Vedeme žáky k četbě krásné literatury, spolupracujeme s Městskou knihovnou. Pracujeme s učebnicemi z nakladatelství Fraus a SPN (literatura). 

Matematika

Výuka je zaměřená na dovednosti potřebné v praktickém životě, podporuje základní principy matematiky a důležité propojení do dalších oborů. Žákům je umožněno získávat zkušenosti, pracovat s chybou, nalézat různá řešení a diskutovat s vyučujícími a se spolužáky v podnětné atmosféře. To vše probíhá přirozeně, zábavně, poutavě a smysluplně tak, aby každý dostal příležitost, měl možnost zažít radost z přemýšlení a nebál se dalších výzev. Aktivní žáci se během školního roku mohou zúčastňovat matematických soutěží a zvyšovat své vědomosti i nad rámec školního vzdělávacího programu.

Anglický jazyk

Proč se učit angličtinu? Chceme být moderní, rozumět okolnímu světu. Písničkám, hrám, potřebujeme se domluvit s cizinci tady u nás. A co třeba, když někam pojedeme do zahraničí? Je mnoho důvodů, proč na sobě pracovat a učit se angličtinu.

Na naší škole se nově učíme a navazujeme na řadu Kid´s Box z I. stupně podle učebnic nakladatelství Cambridge – Own it. Začínáme od 6. ročníku ve šk. roce 2023-24. Výhodou tohoto řešení také je, že spojení učebnice a pracovního sešitu do 1 sešitu. Žákům tento sešit zůstane a mohou do něj psát. Vyšší ročníky učíme podle řady učebnic Your Space 1, 2, 3 od nakladatelství FRAUS. Dále používáme doplňkové materiály. K poslechu mimo jiné používáme i posluchárnu s PC.

Dějepis

Dějepis se už několik let neučí tak, jako dříve, a to memorováním dat a jmen z historie. Využíváme různé badatelské metody učení, učíme žáky historickému myšlení, snažíme se co nejvíce názorně a pomocí zážitků přiblížit minulost. Využíváme každou příležitost. Ať už jsou to přednášky a výstavy v našem městě, nebo již tradiční exkurze deváťáků do Terezína.

Francouzský jazyk

Cílem výuky francouzského jazyka je poskytnout žákům nástroj komunikace při kontaktu s lidmi z frankofonních částí světa a pochopit význam znalosti jazyka pro jejich osobní růst a budoucí kariéru. Klademe důraz především na rozvoj komunikačních dovedností a praktickou využitelnost, dále pak na gramatickou strukturu jazyka. Užíváme různé metody práce, které vedou k úspěšnému poslechu s porozuměním, mluvení, čtení s porozuměním a psaní ve francouzském jazyce.

Na škole využíváme dějepisnou učebnu.

Fyzika

Fyzika má za úkol popisovat přírodní jevy klasické fyziky, vysvětlit jejich vznik, souvislosti s dalšími jevy, osvojit si základní fyzikální pojmy a zákonitosti, vyjadřovat se odbornou terminologií, rozvíjet schopnosti pozorovat, experimentovat, měřit, řešit fyzikální, problémové úlohy s využitím matematicky a aplikovat poznatky fyziky v každodenním životě.

Máme vlastní odbornou učebnu.

Hudební výchova

Naším cílem je radost z hudebního a pohybového projevu. S dětmi „muzicírujeme“ (ukulele), v systému povinných předmětů máme zařazenou volitelnou HV, kde už po mnoho let vyučujeme žáky hře na kytaru. Nedílnou součástí hudebních aktivit na naší škole je činnost dětského pěveckého sboru Zlatý klíček (založen r. 1968).

Chemie

V hodinách chemie vedeme žáky k pozorování vlastností látek a jejich přeměn ve škole i v běžném životě, učíme žáky vyhledávat, zpracovávat, třídit a prezentovat informace. Žáci jsou motivováni v co největší míře problémovými úlohami z praktického života. Jsou také vedeni k poznání možnosti rozvoje a zneužití chemie, učí se odpovědnosti za zachování životního prostředí. Praktické využití poznatků uplatní v hodinách laboratorních prací a ve volitelném předmětu.

Informatika

Výuka nové informatiky probíhá od září 2023 povinně ve 4. – 9. ročníku. Podporuje rozvoj informatické myšlení a porozumění základním principům digitálních technologií. Vede žáky k řešení nejrůznějších problémů, smysluplnému využívání počítačové techniky a vytyčuje postupy, jenž se uplatní v praktickém životě. Součástí nové informatiky jsou 4 celky: digitální technologie, data, informace a modelování, algoritmizace a programování a informační systémy.

Máme vlastní odbornou učebnu. A ještě jednu, která je vybavena Chromebooky.

Německý jazyk

Jednou z možností volby 2. cizího jazyka je na naší škole i jazyk německý.
Našim cílem je, aby žáci získali základní jazykové dovednosti, znali základní gramatiku a slovní zásobu. Důraz klademe na komunikaci, porozumění jednodušším textům a rozvoj dovednosti čtení a psaní. Do výuky zahrnujeme hry, písničky a další interaktivní aktivity.
Německý jazyk a kultura jsou spojeny s bohatou historií a také může být užitečná pro budoucí profesní příležitosti. Mnoho firem a organizací vyžaduje nebo ocení základní znalost němčiny, zejména v oblastech obchodu, vědy a technologie.

Občanská výchova

V předmětu občanská výchova vedeme žáky k zájmu a pochopení života kolem nás, zaměřujeme se na otázky související s problematikou státu a jeho uspořádání, do samostatného života je připravujeme v oblasti finanční gramotnosti, zařazujeme témata prevence sociálně-patologických jevů. Velkou pozornost věnujeme také osobnostním rysům každého člověka a jeho uplatnění na trhu práce. Do výuky také v průběhu roku zařazujeme významná výročí a události,

Osobnostně-sociální výchova

.

Pracovní výchova

.

Přírodopis

Přírodopis na naší škole je předmět, kde se žáci učí o souvislostech mezi živou a neživou přírodou, o zákonitostech vývoje života na Zemi a jednotlivých skupinách živých organizmů. Součástí je ekologická výchova a environmentalistika, poznávání životního prostředí, ochrana přírody a udržitelný rozvoj.

Tělesná výchova

Tělesná výchova pěstuje u žáků kladný vztah ke sportu a pohybu vůbec, aby se sport stal součástí jejich zdravého životního stylu. Systémem jednoduchých pohybových a sportovních aktivit. které cyklicky opakujeme, vede ke zvyšování tělesné zdatnosti, k správnému držení těla žáků a zvyšování jejich psychické odolnosti. Věnujeme se atletice, gymnastice, různým míčovým hrám, bruslení. V zimě pořádáme lyžařský a snowboardový kurz a na jaře turistický kurz.

Výtvarná výchova

Vizuální tvorba je významnou součástí mezilidské komunikace. Cílem hodin výtvarné výchovy je zprostředkovat žákům způsob vnímání vizuálních vjemů a podnětů z jejich okolí a chápaní jejich podstaty. V žácích se snažíme probouzet a podporovat snahu se výtvarně vyjádřit a komunikovat tak se světem okolo prostřednictvím vlastní tvorby.

Zeměpis

Při výuce zeměpisu se zaměřujeme na vědomosti a dovednosti v praktickém životě. Učíme děti poznávat planetu Zemi, jak můžeme planetu chránit, v čem má každá země výhody a nevýhody a cestovat po světě. Zaměřujeme na otázky kudy, jak a za kolik peněz se můžou podívat po Evropě, České republice i do ostatních států světa.(Asijských, Amerických i Afrických).  Pomocí badatelských metod výuky, internetu, exkurzí, výstav a přednášek mají děti přehled o praktickém cestovatelském životě. Vědí, co kde můžou vidět, prožít, z čeho se mohou radovat a na co si mají dát při cestování pozor.

Na naší škole se učíme podle řady učebnic Hravý zeměpis od nakladatelství Taktik a atlasy máme od nakladatelství Kartografie Praha.

Semináře

Seminář z přírodovědných předmětů

Volitelný předmět je zaměřen na rozšíření znalostí získaných v předmětech F a Ch. Samostatně nebo ve skupinách provádíme jednoduché experimenty. Žáci zkoumají látky běžně užívané v domácnosti. Součástí semináře je exkurze a účast na přírodovědných soutěžích.

Seminář ze zeměpisu

Volitelný předmět seminář ze zeměpisu je zaměřený na praktické poznání geografických jevů s využitím moderních technologií, jako je 3D tisk a digitální mapování. V rámci kurzu provádíme terénní výzkum, pracujeme s moderní technikou, analyzujeme geografická data a diskutujeme o aktuálních globálních tématech. Součástí semináře jsou exkurze a účast na geografických soutěžích.

Výtvarná výchova

Výtvarná výchova v angličtině

Nepovinné předměty

Náboženství

Žákům poskytuje základní vhled do křesťanské nauky, tradice a křesťanských životních
postojů a hodnot. Nabízí možnost seznámit se s odpověďmi katolické církve na jejich otázky
o Bohu, člověku a o světě a dává jim prostor pro jejich vlastní hledání hodnot a postojů.
Součástí výuky mohou být exkurze (např. prohlídka kostela, křesťanských zařízení, návštěva
bohoslužeb o významných svátcích); dále se žáci mohou účastnit charitativních nebo
osvětových křesťanských projektů (např. Tříkrálová sbírka, živý Betlém, koncerty solidarity,
spolupráce na projektech Papežského misijního díla dětí).
Všemi tematickými celky prolíná výchova v duchu křesťanské etiky, rozvíjení duchovního
rozměru osobnosti žáka, porozumění křesťanským symbolům a tradicím.