Přejít na obsah
Ikonka učitelé
učitelé
předměty - hodnocení - informace

Předměty – představení

Informace k jednotlivým předmětům

1. stupeň

Český jazyk

Český jazyk zahrnuje komunikační a slohovou výchovu, čtení a literární výchovu, psaní a jazykovou výchovu. Při výuce klademe důraz především na čtení s porozuměním, starší žáci jsou vedeni k samostatné práci s textem. Hodiny čtení v každém ročníku doplňujeme společnou četbou vybraných dětských knih. Čtenářskou gramotnost dětí podporujeme možností nákupu kvalitních dětských knih za zvýhodněné ceny prostřednictvím Klubu mladých čtenářů ALBATROS. Spolupracujeme s Městskou knihovnou v Ústí nad Orlicí a s Literárně dramatickým oddělením ZUŠ v Ústí nad Orlicí.

Matematika

Matematika je zaměřena na vytváření a automatizaci základních početních dovedností, na tvořivost, činnostní učení a na propojení získaných znalostí s praktickým životem. Ve výuce se dbá především na střídání vyučovacích metod vedoucích k rozvoji pamětného a logického myšlení. Žáci ve vyučování hledají, objevují a nalézají řešení, postupy, souvislosti.

Anglický jazyk

V anglickém jazyce již 2 roky vyučujeme podle nových učebnic z nakladatelství Cambridge – Kid´s box. Součástí je také interaktivní podoba učebnice a pracovního sešitu a poslechy namluvené rodilými mluvčími. Prostřednictvím zajímavých a různorodých metod vedeme žáky k osvojování správné výslovnosti, rozšiřování slovní zásoby, konverzaci, porozumění poslechu

Prvouka

V prvouce děti poznávají svět kolem sebe, jak plyne čas, vyprávějí si o své rodině a o přírodě.

Vlastivěda

V hodinách Vlastivědy se žáci seznamují s dějinami naší země od pravěku po současnost. V zeměpisné části putujeme po České republice a seznamujeme se s našimi sousedy. Využíváme znalostí a zkušeností žáků z cestování po naší
vlasti. Zajímavou částí výuky jsou různé exkurze a výlety.

V roce 2021 jsme byli na akci Do lesa s lesníkem – Do lesa s lesníkem

Přírodověda

Děti se učí poznávat přírodní zákonitosti při aktivních a tvůrčích činnostech, ale i metodou pozorování. Získávají tak konkrétní představy o přírodních jevech. Učí se chápat souvislosti v přírodě. Důležitým cílem je, aby děti získaly k přírodě pozitivní vztah.

.

2. stupeň

Český jazyk a literatura

Důraz klademe na kultivovaný projev, čtenářskou gramotnost, uplatnění nabytých znalostí v praxi – stylistika. Vedeme žáky k četbě krásné literatury, spolupracujeme s Městskou knihovnou. Pracujeme s učebnicemi z nakladatelství Fraus a SPN (literatura). 

Matematika

Výuka je zaměřená na dovednosti potřebné v praktickém životě, podporuje základní principy matematiky a důležité propojení do dalších oborů. Žákům je umožněno získávat zkušenosti, pracovat s chybou, nalézat různá řešení a diskutovat s vyučujícími a se spolužáky v podnětné atmosféře. To vše probíhá přirozeně, zábavně, poutavě a smysluplně tak, aby každý dostal příležitost, měl možnost zažít radost z přemýšlení a nebál se dalších výzev. Aktivní žáci se během školního roku mohou zúčastňovat matematických soutěží a zvyšovat své vědomosti i nad rámec školního vzdělávacího programu.

Anglický jazyk

Proč se učit angličtinu? Chceme být moderní, rozumět okolnímu světu. Písničkám, hrám, potřebujeme se domluvit s cizinci tady u nás. A co třeba, když někam pojedeme do zahraničí? Je mnoho důvodů, proč na sobě pracovat a učit se angličtinu.

Na naší škole se učíme podle řady učebnic Your Space 1, 2, 3 od nakladatelství FRAUS. Dále používáme doplňkové materiály. K poslechu mimojiné používáme i posluchárnu s PC.

Dějepis

Dějepis se už několik let neučí tak, jako dříve, a to memorováním dat a jmen z historie. Využíváme různé badatelské metody učení, učíme žáky historickému myšlení, snažíme se co nejvíce názorně a pomocí zážitků přiblížit minulost. Využíváme každou příležitost. Ať už jsou to přednášky a výstavy v našem městě, nebo již tradiční exkurze deváťáků do Terezína.

Na škole využíváme dějepisnou učebnu.

Chemie

V hodinách chemie vedeme žáky k pozorování vlastností látek a jejich přeměn ve škole i v běžném životě, učíme žáky vyhledávat, zpracovávat, třídit a prezentovat informace. Žáci jsou motivováni v co největší míře problémovými úlohami z praktického života. Jsou také vedeni k poznání možnosti rozvoje a zneužití chemie, učí se odpovědnosti za zachování životního prostředí. Praktické využití poznatků uplatní v hodinách laboratorních prací a ve volitelném předmětu.

Fyzika

Fyzika má za úkol popisovat přírodní jevy klasické fyziky, vysvětlit jejich vznik, souvislosti s dalšími jevy, osvojit si základní fyzikální pojmy a zákonitosti, vyjadřovat se odbornou terminologií, rozvíjet schopnosti pozorovat, experimentovat, měřit, řešit fyzikální, problémové úlohy s využitím matematicky a aplikovat poznatky fyziky v každodenním životě.

Máme vlastní odbornou učebnu.

Informatika

Výuka podporuje informatické myšlení, systematické a efektivní řešení nejrůznějších problémů a vytyčuje postupy, jenž se uplatní i mimo svět IT. Preciznost, cílevědomost a kreativita žáků s využíváním současné techniky patří k neméně důležitým dovednostem. V dnešní moderní době mají žáci v tomto předmětu možnost poznat taktéž základní prvky algoritmizace, kódování, programování a orientovat se pak v nejnovějších trendech v oblasti informačních technologií.

Máme vlastní odbornou učebnu. A ještě jednu, která už něco pamatuje 🙂

Občanská nauka

V předmětu občanská výchova žáky motivací vedeme k zájmu a pochopení života kolem nás, zaměřujeme se na otázky související s problematikou státu a jeho uspořádání, do samostatného života je připravujeme v oblasti finanční gramotnosti, zařazujeme témata prevence sociálně-patologických jevů. Velkou pozornost věnujeme také osobnostním rysům každého člověka a jeho uplatnění na trhu práce. Do výuky také v průběhu roku zařazujeme významná výročí a události.

Přírodopis

Přírodopis na naší škole je předmět, kde se žáci učí o souvislostech mezi živou a neživou přírodou, o zákonitostech vývoje života na Zemi a jednotlivých skupinách živých organizmů. Součástí je ekologická výchova a environmentalistika, poznávání životního prostředí, ochrana přírody a udržitelný rozvoj.

Zeměpis

Při výuce zeměpisu se zaměřujeme na vědomosti a dovednosti v praktickém životě. Učíme děti poznávat planetu Zemi, jak můžeme planetu chránit, v čem má každá země výhody a nevýhody a cestovat po světě. Zaměřujeme na otázky kudy, jak a za kolik peněz se můžou podívat po Evropě, České republice i do ostatních států světa.(Asijských, Amerických i Afrických).  Pomocí badatelských metod výuky, internetu, exkurzí, výstav a přednášek mají děti přehled o praktickém cestovatelském životě. Vědí, co kde můžou vidět, prožít, z čeho se mohou radovat a na co si mají dát při cestování pozor.

Na naší škole se učíme podle řady učebnic Hravý zeměpis od nakladatelství Taktik a atlasy máme od nakladatelství Kartografie Praha.

Tělesná výchova

Tělesná výchova pěstuje u žáků kladný vztah ke sportu a pohybu vůbec, aby se sport stal součástí jejich zdravého životního stylu. Systémem jednoduchých pohybových a sportovních aktivit. které cyklicky opakujeme, vede ke zvyšování tělesné zdatnosti, k správnému držení těla žáků a zvyšování jejich psychické odolnosti. Věnujeme se atletice, gymnastice, různým míčovým hrám, bruslení. V zimě pořádáme lyžařský a snowboardový kurz a na jaře turistický kurz.

Hudební výchova

Naším cílem je radost z hudebního a pohybového projevu. S dětmi „muzicírujeme“ (ukulele), v systému povinných předmětů máme zařazenou volitelnou HV, kde už po mnoho let vyučujeme žáky hře na kytaru. Nedílnou součástí hudebních aktivit na naší škole je činnost dětského pěveckého sboru Zlatý klíček (založen r. 1968).

Výtvarná výchova

Vizuální tvorba je významnou součástí mezilidské komunikace. Cílem hodin výtvarné výchovy je zprostředkovat žákům způsob vnímání vizuálních vjemů a podnětů z jejich okolí a chápaní jejich podstaty. V žácích se snažíme probouzet a podporovat snahu se výtvarně vyjádřit a komunikovat tak se světem okolo prostřednictvím vlastní tvorby.