Přejít na obsah
Ikonka rodiče
rodiče
informace pro rodiče

Proč si vybrat naši školu

VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ

 • V hodnocení výsledků (ČŠI, PISA, SCIO) vzdělávání žáků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií je úspěšnost žáků naší školy dlouhodobě nad průměrem ostatních základních škol v ČR i v Pardubickém kraji.
 • Vysoká úspěšnost žáků při přijetí na střední školy a učební obory s maturitou.
 • Pravidelně dobré výsledky žáků ve školních soutěžích a olympiádách.

KVALITA

 • Kvalita učebního procesu je zakotvena v ŠVP školy s názvem Škola pro život.
 • Sledování moderních a kvalitních trendů vzdělávání ve školství.
 • Pravidelné testování školy, kde se prověřuje kvalita výuky ve srovnání s ostatními školami v ČR.

VÝUKA

 • Vysoká kvalita výuky. Tradiční formy práce postupně střídají nové formy a moderní učební metody.
 • Při výuce se bere ohled na míru žákovských schopností a dovedností.
 • K rozvoji vědomostí, dovedností, návyků využíváme také i samostatné projekty, projektové vyučování, předmětové olympiády a soutěže.
 • Zajímá nás, jaký člověk vyroste z žáka, nejen co všechno bude umět a znát.
 • Korigujeme poruchy učení v rámci učebního procesu. Učíme podle individuálních vzdělávacích plánů. Žáci mají možnost navštěvovat reedukační a doučovací hodiny. Spolupráce se speciálním pedagogem.
 • Vyučované poznatky a dovednosti mají praktickou návaznost na reálný život.

KLIMAŠKOLY

 • Snažíme se vytvářet pohodové školní prostředí, vyžadujeme vzájemnou slušnost, chováme se k sobě s úctou, dospělí a děti jsou si partnery.
 • Žáci pomáhají spoluvytvářet klima školy  – chování, vlastní nápady, aktivity, výzdoba tříd, chodeb.

SPORT na škole

 • Součástí programu školy jsou sportovní kurzy. Na lyžařské kurzy žáci jezdí v 7. ročníku, v 8. ročníku žáci absolvují letní sportovní kurz.
 • Všechny třídy se každoročně účastní celodenních sportovních akcí v přírodním prostředí, které jsou zaměřeny na vytvoření dobře fungujícího týmu žáků i učitelů, kde jsou vzájemné vztahy založeny na důvěře, respektování jednoho druhým, pomoci druhému, spolupráci a toleranci.
 • Od první do páté třídy chodí žáci každý rok v rámci vyučování na kurz plavání.

JAZYKY

 • Výuka anglického jazyka začíná od třetího ročníku.
 • Výuka dalšího cizího jazyka – od sedmého ročníku si žáci mohou vybrat z německého, francouzského a ruského jazyka.

POČÍTAČE & TECHNICKÉ VYBAVENÍ

 • Při výuce se využívají tři počítačové učebny, ve kterých je 80 počítačů.
 • Pro výuku je k dispozici deset učeben s interaktivní tabulí a několik dataprojektorů. V ostatních třídách jsou velkoplošné interaktivní televizory.
 • Žáci objevují v moderní učebně chemie a trénují v multimediální učebně na jazyky.
 • Učebna dějepisu – 10 notebooků pro žáky slouží pro badatelský styl výuky.

ZÁJMOVÁ ČINNOST

 • Žáci si mohou při škole vybrat zájmovou činnost v kroužcích, které jsou organizovány ve spolupráci s DDM DUHA a konají se hned po vyučování v prostorách školy.
 • Velmi populární jsou na naší škole pěvecké sbory. Na prvním stupni Písnička a na druhém stupni Zlatý klíček. Pěvecké sbory pravidelně vystupují na veřejnosti, mají soustředění a účastní se výměnných pobytů

ŠKOLNÍ DRUŽINA

 • Provoz školní družiny začíná v 6.15 hodin a končí v 16.45 hodin.
 • Školní družina je v provozu podle požadavků rodičů a zájmu žáků také o vedlejších prázdninách a volných dnech ředitele školy.
 • Při pěkném počasí tráví žáci čas na velké zahradě u budovy družiny.

PEDAGOGICKÝ SBOR

 • Pedagogický sbor školy tvoří kvalifikovaní, odborně velmi zdatní a aktivní učitelé.
 • Ve škole dále pracují dva výchovní poradci, jeden speciální pedagog a jeden metodik prevence, kteří úzce spolupracují s učiteli a jsou k dispozici dětem i jejich rodičům.
 • Všichni učitelé dbají na individuální přístup k jednotlivým žákům a jejich možným problémům.
 • Aprobovanost pedagogického sboru je přes 80%.

PROJEKTY NA ŠKOLE

 • Škola se účastní projektů EU, které posilují a zkvalitňují výuku a prostředí školy.
 • Díky městským projektům můžeme realizovat řadu akcí pro naše žáky (Den jinak, nacvičování muzikálu, sportovní dny, vánoční jarmark, školní akademie, atd.)

Více se o naší škole můžete dovědět v jednotlivých sekcích tohoto webu. Kam škola bude směřovat do budoucna, se dozvíte v dokumentu nazvaném Koncepce rozvoje školy.